Το καταστικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία

«ΛΕΣΧΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ  ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ»

Άρθρο 1

Έδρα – Επωνυμία

Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΛΕΣΧΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ» και έδρα στην Αθήνα. Στην Λατινική γραφή η επωνυμία του σωματείου είναι «GREEK RANDONNEURS».

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοποί του σωματείου είναι οι ακόλουθοι:

α) Η προώθηση της ποδηλασίας μεγάλων αποστάσεων (“brevets”).

β) Η υποστήριξη των ποδηλατών μεγάλων αποστάσεων, δίχως διάκριση.

γ) Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης και της συνέργειας μεταξύ των μελών-ποδηλατών.

δ) Η πραγματοποίηση εκδηλώσεων που θα υποστηρίζουν ή και θα προάγουν την ποδηλασία μεγάλων αποστάσεων.

ε) Ο σεβασμός και προώθηση των δικαιωμάτων των ποδηλατών-μελών.

στ) Η συνεργασία με κάθε φορέα, εθνικό ή διεθνή, που προωθεί τη ποδηλασία μεγάλων αποστάσεων.

ζ) η συμμετοχή σε δράσεις για την προαγωγή της ασφάλειας των ποδηλατών εν γένει.

η) Κάθε άλλη σύννομη δραστηριότητα, που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου προάγει ή εξυπηρετεί τους αναφερόμενους στο παρόν άρθρο σκοπούς του Σωματείου.

Άρθρο 3

Σφραγίδα-Έμβλημα-Εμφάνιση

Το σωματείο έχει τη δική του σφραγίδα και έμβλημα που αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ομοίως, αποφασίζεται ειδική εμφάνιση ρουχισμού (ποδηλατική «μπλούζα») και υποκατηγορίες αυτής.

Άρθρο 4

Μέλη

Τα μέλη διακρίνονται σε ιδρυτικά, τακτικά και συνδεδεμένα:

α) Ιδρυτικά Μέλη είναι τα μέλη που αναφέρονται στο αρχικό καταστατικό και απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών, εξομοιούμενα με αυτά, ως την πρώτη, μετά τη συγκρότηση σε σώμα του σωματείου, Τακτική Γενική Συνέλευση.

β) Τακτικά Μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, εφόσον πληρούν τις ετήσιες προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης brevets που ορίζει κάθε αρχή του έτους η Τακτική Γενική Συνέλευση.

γ) Συνδεδεμένα μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα που δεν πληρούν ή έπαυσαν να πληρούν τις ετήσιες προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης brevets που ορίζει κάθε αρχή του έτους η Τακτική Γενική Συνέλευση. Απολαμβάνουν τα ίδια ωφελήματα με τα τακτικά μέλη, αλλά στερούνται του δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Τα συνδεδεμένα μέλη που πλέον καλύπτουν τις ετήσιες προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης brevets, δίχως άλλη προϋπόθεση, μετατάσσονται σε τακτικά μέλη, το αμέσως επόμενο έτος της κάλυψης.

Τακτικά μέλη που παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης brevets, δίχως άλλη προϋπόθεση, μετατάσσονται σε συνδεδεμένα μέλη, το αμέσως επόμενο έτος της μη κάλυψης.

Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου φυσικό πρόσωπο που έχει στερηθεί του δικαιώματος της ελευθερίας συνεταιρισμών ή ενώσεων προσώπων και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή η στέρηση.

Άρθρο 5

Διαδικασία Εγγραφής /μετάταξης Μελών

Για να γίνει κάποιο φυσικό πρόσωπο δεκτό ως συνδεδεμένο ή τακτικό μέλος, αρκεί να υποβάλλει αίτηση με βάση έντυπο που χορηγείται από το Σωματείο και θα απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να την αποδεχθεί σε χρονικό διάστημα ως τρεις μήνες από την υποβολή της.

Οι τυχόν μετατάξεις μελών από συνδεδεμένα σε τακτικά και από τακτικά σε συνδεδεμένα πραγματοποιούνται κατά την έναρξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στις αρχές κάθε έτους.

Στην έναρξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επίσης αποφασίζονται, προ των τυχόν μετατάξεων, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης brevets που θα πρέπει να έχουν καλύψει κατά το προηγούμενο έτος τα τακτικά μέλη, ώστε να διατηρούν αυτήν την ιδιότητα ή τα δόκιμα, ώστε να μεταταχθούν τακτικά ή τα νέα μέλη, που αιτούνται την εγγραφή ως τακτικά.

Οι προϋποθέσεις δεν επιτρέπεται να οδηγούν σε μετατάξεις μελών από τακτικά σε συνδεδεμένα περισσότερες από το ένα πέμπτο (1/5) του συνόλου των τακτικών μελών.

Αποτελεί υποχρέωση των μελών να έχουν υποβάλει στο σωματείο, προ της τέλεσης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το σύνολο των εκδηλώσεων brevets που έχουν ολοκληρώσει κατά το προηγούμενο έτος. Μέλη που δεν υποβάλουν τη σχετική ενημέρωση, θα εκλαμβάνεται ότι απείχαν των brevet κατά το προηγούμενο έτος.

Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του σωματείου, ως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, οι προϋποθέσεις εγγραφής ενός φυσικού προσώπου ως τακτικού μέλους είναι η επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον τετρακοσίων (400) χιλιομέτρων σε εκδηλώσεις brevets, κατά το χρονικό διάστημα ενός έτους προ της αιτήσεως.

Άρθρο 6

Δικαιώματα Μελών

Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου, καθώς και στις υπόλοιπες συγκεντρώσεις του Σωματείου και να απολαμβάνουν τα ωφελήματα από την ίδρυσή του.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις Μελών

α) Όλα τα μέλη οφείλουν να επιδεικνύουν αλληλεγγύη. Περεταίρω, τα περισσότερα έμπειρα οφείλουν να υποστηρίζουν τα νεώτερα μέλη, ώστε να ολοκληρώνουν με ασφάλεια και επιτυχία τις μεγάλες αποστάσεις.

β) Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και να εισφέρουν σε εθελοντικό έργο, όταν αυτό απαιτείται.

γ) Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν ανελλιπώς τις συνδρομές τους, όπως ορίζεται παραπάνω και να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου.

Άρθρο 8

Πόροι

 1. Πόροι (έσοδα) του σωματείου είναι:

α) Το δικαίωμα εγγραφής, το οποίο ορίζεται για το πρώτο έτος σε πέντε (5) ευρώ.

Για τα επόμενα έτη λειτουργίας του Σωματείου το ποσό του δικαιώματος εγγραφής θα ορίζεται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

β) Η ετήσια συνδρομή, η οποία ορίζεται για το πρώτο έτος σε πέντε (5) ευρώ καλύπτει την περίοδο από την ίδρυση του σωματείου έως την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Για τα επόμενα έτη της λειτουργίας του Σωματείου το ποσό της ετήσιας συνδρομής θα ορίζεται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή εντός του τριμήνου που ακολουθεί από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που την ορίζει.

γ) Τα έσοδα από τη  τυχόν διοργάνωση εκδηλώσεων brevets (μικρού αριθμού ετησίως).

δ) Τα έσοδα από τη διάθεση των επάθλων.

ε) Κάθε άλλη εκούσια συνδρομή των μελών ή και κάθε άλλη πρόσοδος, την οποία θα εξασφαλίζει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του, δεδομένου ότι επιδίωξη του Σωματείου είναι η μη εξάρτηση από δωρεές και ενισχύσεις για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του.

 1. Η κτήση ακινήτων ή κινητών σημαντικής αξίας από επαχθή αιτία από το Σωματείο γίνεται πάντοτε με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών.
 2. Η εκμετάλλευση της περιουσίας του Σωματείου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συνεπάγεται τη συμμετοχή σε κερδοσκοπική επιχείρηση.
 3. Απαγορεύεται η λήψη προμήθειας από το Σωματείο κατά τη διενέργεια εκμετάλλευσης της περιουσίας του.
 4. Επιτρέπονται τυχόν αναθέσεις έργου σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όμως με την προϋπόθεση να καταγράφονται στην ετήσια έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής που θα ακολουθεί. Ομοίως, άπασες οι αποζημιώσεις ή ευεργετήματα προς τα μέλη του ΔΣ θα πρέπει να καταγράφονται στην ετήσια απολογιστική έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 5. Η περιουσία του Σωματείου μπορεί να διατίθεται με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών που δίνεται με πλειοψηφία του ενός δεύτερου (1/2) τουλάχιστον των μελών του Σωματείου.
 6. Κληροδοσίες και δωρεές με τρόπο γίνονται δεκτές με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών που δίνεται με πλειοψηφία του μισού τουλάχιστον των μελών του Σωματείου.
 7. Κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές υπέρ του Σωματείου για ορισμένο σκοπό έχουν ιδιαίτερη διαχείριση στον προϋπολογισμό του Σωματείου και οι τυχόν πρόσοδοι που περιέρχονται από αυτές διατίθενται αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους που έχουν τεθεί από τον διαθέτη ή των δωρητή.
 8. Οι δωρεές προς το Σωματείο γίνονται επώνυμα.

 

Άρθρο 9

Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Το Σωματείο διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, ως πέντε (5) Ειδικούς Γραμματείς και μέλη.
 2. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου. Σε αυτήν τη Γενική Συνέλευση εκλέγονται εννέα (9) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά. Δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνον όσα τακτικά μέλη είναι ταμειακώς εντάξει προς το σωματείο κατά το προηγούμενο της εκλογικής Συνέλευσης έτους.
 3. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια, με τη μέριμνα τριμελούς εφορευτικής επιτροπής που εκλέγεται με ανάταση των χειρών. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των τριών (3) αναπληρωματικών μελών γίνεται κατά την σειρά του αριθμού των σταυρών προτίμησης που έλαβαν έκαστος. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Στο ψηφοδέλτιο αριστερά του ονόματος εκάστου υποψηφίου, τίθενται οι σταυροί προτίμησης. Κάθε μέλος δύναται να θέσει έως εννέα (9) σταυρούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη του συνεδρίαση, η οποία συγκαλείται εντός δέκα (10) ημερών από τις αρχαιρεσίες κατόπιν πρότασης του πλειοψηφίσαντος συμβούλου, εκλέγει από τα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τους Ειδικούς Γραμματείς («συγκρότηση σε σώμα»).

 1. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και τα μέλη επιτρέπεται να είναι επανεκλέξιμα. Η θέση του Προέδρου δεν επιτρέπεται να είναι επανεκλέξιμη, παρά μόνον για μια δεύτερη, συνεχόμενη θητεία και μόνον εφόσον έχει συγκεντρώσει κατά τις εκλογές τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των ψήφων του συνόλου. Ειδικά για την πρώτη περίοδο, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου υπερβαίνει τα δύο έτη, κατά ορισμένους μήνες, ως την εγγύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση.
 2. Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων άλλων ποδηλατικών λεσχών δεν επιτρέπεται να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον μια φορά κάθε τρίμηνο και σε έκτακτες, όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό αναγκαίο ή το ζητήσουν έγγραφα τρία από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Το Διοικητικό συμβούλιο ορίζει τα αντικείμενα των Ειδικών Γραμματέων και δύναται να ορίζει Επιτροπές Εργασίας.
 6. Το Διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει εσωτερικούς κανονισμούς για τη ρύθμιση θεμάτων που αναφέρονται αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία του Σωματείου και τους υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
 7. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει επί τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις, εκτός λόγων ανωτέρας βίας, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί της διοίκησης.

 

Άρθρο 11

Αποχώρηση /Διαγραφή Μελών

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει άμεσα από το Σωματείο, αρκεί να γνωστοποιήσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέλη που δεν  καταβάλουν την ετήσια συνδρομή για τρία (3) συνεχόμενα έτη, διαγράφονται δίχως άλλη προϋπόθεση κατά την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 12

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεί τις αποφάσεις του, εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Αρχής και συμβάλλεται ως εκπρόσωπος με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλες τις αρμοδιότητες του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.
 3. Ο γενικός Γραμματέας επιμελείται των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και του μητρώου, συνυπογράφει την τρέχουσα αλληλογραφία με τον Πρόεδρο, παρακολουθεί τις εργασίες και λοιπά βιβλία του Σωματείου και είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών Γραμματείας.
 4. Ο Ταμίας πραγματοποιεί τις εισπράξεις και ενεργεί τις πληρωμές και γενικότερα επιβλέπει την πορεία των οικονομικών του Σωματείου. Εφόσον οι πληρωμές είναι μεγαλύτερου ύψους από αυτό που έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, τα εντάλματα πληρωμής θα πρέπει να συνυπογράφονται από τον Πρόεδρο.
 5. Οι Ειδικοί Γραμματείς συντονίζουν και εποπτεύουν ειδικούς τομείς δραστηριοτήτων της λέσχης, όπως παραδειγματικά είναι αυτοί της εκπαίδευσης, των εκδηλώσεων, της επικοινωνίας ή του εντευκτηρίου.
 6. Το Σωματείο τηρεί λογαριασμό στην τράπεζα, στην οποία κατατίθεται κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ. Η ανάληψη από οποιαδήποτε τράπεζα ή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο χρημάτων που έχουν κατατεθεί από το Σωματείο γίνεται από τον Ταμία ή τον Πρόεδρο ή νόμιμων αναπληρωτών τους.

 

Άρθρο 13

Υποχρεώσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στην εποπτεύουσα Αρχή:

α) Αντίγραφο του καταστατικού καθώς και των τροποποιήσεων ή συμπληρώσεών του, μαζί με τη σχετική εγκριτική απόφαση του Ειρηνοδικείου μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευσή της.

β) Πίνακα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με τη κάθε φορά συγκρότηση ή τη μεταβολή του, ο οποίος περιέχει και το επάγγελμα και τη διεύθυνση κατοικίας τους, καθώς και αντίγραφο του πρακτικού αρχαιρεσιών, μέσα σε ένα μήνα από την συγκρότηση ή τη μεταβολή.

γ) Αντίγραφο του εγκεκριμένου ισολογισμού / απολογισμού κάθε διαχειριστικής χρήσης, μέσα σε ένα μήνα από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μελών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο / τεκμηρίωση απαιτηθεί από την Αρχή.

 

Άρθρο 14

Έλεγχος Οικονομικής Διαχείρισης

 1. Για τον έλεγχο του απολογισμού της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται, παράλληλα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή από τα μέλη του Σωματείου, τα οποία δεν πρέπει να είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την ίδια Γενική Συνέλευση (αρχαιρεσιών) εκλέγονται επίσης δύο (2) αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ασκεί τον έλεγχο μετά την λήξη του διαχειριστικού έτους και αμέσως μόλις καταρτισθεί ο οικονομικός απολογισμός από το Διοικητικό Συμβούλιο, οπωσδήποτε πριν από τη συνεδρίαση της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στην οποία εισάγεται ο απολογισμός μαζί με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής ως ειδικό θέμα για την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.
 3. Προς το έργο της, στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να βρίσκονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Συνελεύσεων, τα βιβλία διαχείρισης, οι πίνακες κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών, η αλληλογραφία και το αρχείο του Σωματείου.
 4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εξετάζει επίσης τη νομιμότητα της οικονομικής διαχείρισης.

 

Άρθρο 15

Βιβλία Σωματείου

 1. Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία.

α) Μητρώου των μελών, που εμφανίζονται με αύξοντα αριθμό και ονοματεπώνυμο, διεύθυνση (φυσική και ηλεκτρονική) και τηλέφωνα μελών, έτος γέννησης και ημερομηνία εγγραφής ή διαγραφής των, όπως και η κατάσταση μέλους (τακτικό ή συνδεδεμένο).

β) Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Βιβλίου Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε αυτό αναγράφονται οι συζητήσεις (επιγραμματικά) και όλες οι προτάσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

δ) Βιβλίο Ταμείου.

ε) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

στ) Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων του Σωματείου (πάγια).

 1. Όλα τα παραπάνω βιβλία της παραγράφου 1 πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με τους κατά νόμο απαραίτητους τύπους και να είναι διαθέσιμα στα μέλη, αν ζητηθεί.
 2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, ο πίνακας με τα μέλη του σωματείου και οι εκθέσεις της εξελεγκτικής επιτροπής πρέπει να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του σωματείου.

 

Άρθρο 16

Γενική Συνέλευση

1) Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

2) Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχει παριστάμενο κάθε μέλος του Σωματείου, μπορούν όμως να συζητούν και να ψηφίζουν μόνον τα τακτικά μέλη και με την προϋπόθεση ότι είναι ταμειακά εντάξει προς το Σωματείο κατά το προηγούμενο έτος.

3) Η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης και έχει τη δυνατότητα να τα παύει οποτεδήποτε. Στα πολυμελή όργανα η παύση δεν είναι αναγκαία να περιλαμβάνει όλα τα μέλη.

4) Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, ύστερα από σύγκληση της από το Διοικητικό Συμβούλιο, για να λάβει γνώση για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση του χρόνου που έληξε, για τον ορισμό των προϋποθέσεων επιτυχούς ολοκλήρωσης brevets που θα ισχύουν στο τρέχον έτος και θα πρέπει να καλύπτουν τα τακτικά μέλη, για την τυχόν διενέργεια αρχαιρεσιών, καθώς και για την συζήτηση άλλων τυχόν θεμάτων.

5) Θέματα προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση τίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Θέματα μπορούν επίσης να τεθούν από τακτικά μέλη, με επιστολή ως την προηγούμενη της ημέρας που έχει οριστεί για τη Γενική Συνέλευση. Τα θέματα που εισέρχονται μετά την επίσημη /δημόσια ανακοίνωση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, αναγιγνώσκονται πριν από την έναρξή της, όπου και αποφασίζεται από την ολομέλεια η αποδοχή τους ή μη, προς συζήτηση.

6) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται έκτακτα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με επιστολή / αίτηση αριθμού μελών ίσου με το 1/5 των τακτικών μελών του Σωματείου που καθορίζει με σαφήνεια τα θέματα που θα συζητηθούν. Σε αυτήν την περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συμμορφωθεί με την αίτηση των μελών εντός δεκαπέντε ημερών από την λήψη της αίτησης. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί ή παραλείψει, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από την Διοικητική Αρχή, εφόσον το ζητήσει το 1/5 των μελών.

7) Στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα που διατηρεί το Σωματείο ή σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν από την σύνοδό της, θα πρέπει να ορίζονται: α) ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της Συνέλευσης, β) τα θέματα που θα συζητηθούν, γ) αν η συνέλευση που συγκαλείται είναι τακτική ή έκτακτη, πρώτη ή επαναληπτική και δ) ο απαιτούμενος αριθμός των μελών για την απαρτία. Σε κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να προηγείται πρόσκληση σύμφωνα με τα παραπάνω, εκτός της επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων κατά την οποία συζητούνται τα θέματα της ματαιωθείσας πρώτης ελλείψει απαρτίας Γενικής Συνέλευσης. Προσθήκη νέων θεμάτων για συζήτηση δεν επιτρέπεται να γίνει σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

8) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν ή εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του όλου αριθμού των ταμειακώς εντάξει κατά το προηγούμενο έτος τακτικών μελών του Σωματείου και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών, εκτός από αυτά τα θέματα που ορίζεται ειδική από το παρόν καταστατικό ή το νόμο απαρτία και πλειοψηφία. Σε περίπτωση που αρνήθηκαν να ψηφίσουν θεωρείται ότι δεν αποδέχθηκαν την πρόταση.

9) Μόνον τα ταμειακώς εντάξει κατά το προηγούμενο έτος μέλη λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της απαρτίας.

10) Μέλος το οποίο δεν παρίσταται αυτοπρόσωπα στην Γενική Συνέλευση, έχει το δικαίωμα να αντιπροσωπευθεί από άλλο μέλος βάσει αποστολής επιστολής προς το Σωματείο, η οποία θα πρέπει να περιέχει εξουσιοδότηση του, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής, σε συγκεκριμένο μέλος για αντιπροσώπευση και για ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση που καθορίζεται κάθε φορά ειδικά. Δεν επιτρέπεται η εκπροσώπηση άνω του ενός μέλους από το ένα και αυτό μέλος στην ίδια Γενική Συνέλευση.

11) Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο εκάστοτε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και αν αυτός απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος. Γραμματέας της συνέλευσης αναλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός απουσιάζει άλλο μέλος του Συμβουλίου.

12) Οι ψηφοφορίες της Γενικής Συνέλευσης είναι φανερές και διεξάγονται με ονομαστική κλήση των ονομάτων όσων μελών παρίστανται ή εκπροσωπούνται στην Συνέλευση, εκτός αν ο Πρόεδρος ζητήσει μυστική ψηφοφορία για οποιοδήποτε ζήτημα ή πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά, έγκριση λογοδοσίας, αλλαγή επωνυμίας του Σωματείου, τροποποίηση του Καταστατικού, συγχώνευση, οπότε και οι ψηφοφορίες λαμβάνονται υποχρεωτικά με μυστική, με ψηφοδέλτια ψηφοφορία. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν μπορεί να ληφθεί δια βοής.

13) Για τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται πρακτικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης και δεν αποτελούν συστατικό, αλλά αποδεικτικό τύπο για τη βεβαίωση αυτών που έγιναν και αποφασίστηκαν στην Γενική Συνέλευση, μέχρις αποδείξεως του εναντίον.

 

Άρθρο 17

Επαναληπτικές Συνελεύσεις

Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών καλείται νέα, εντός δέκα ημερών, με τα ίδια θέματα. Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όποιος και αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών.

 

Άρθρο 18

Πειθαρχικές Κυρώσεις

 1. Σε κάθε μέλος του Σωματείου, που επιδεικνύει συμπεριφορά ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Σωματείου, μπορεί να επιβληθεί ορισμένη πειθαρχική ποινή. Ειδικότερα μέλος το οποίο στρέφεται ευθέως κατά των διατάξεων που αφορούν τη νομοθεσία για τα Σωματεία, του παρόντος Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και αυτών του Διοικητικού Συμβουλίου ή φέρεται με τρόπο απρεπή στις συνεδριάσεις και γενικά στις πάσης φύσεως εκδηλώσεις του Σωματείου τιμωρείται πειθαρχικά ανεξάρτητα από το αν προβλέπεται ποινική δίωξη ή άλλη νομική κύρωση.
 2. Μεταξύ των πειθαρχικών παραπτωμάτων συγκαταλέγονται ιδιαίτερα:

α) Η εκτροπή από τους σκοπούς του Σωματείου.

β) Η απαράδεκτη συμπεριφορά ή και η έλλειψη αλληλεγγύης προς άλλους ποδηλάτες, μέλη ή όχι του σωματείου.

 1. Οι πειθαρχικές ποινές που μπορεί να επιβληθούν, όχι απαραίτητα προοδευτικά, είναι:

α)  Ο αποκλεισμός από τη συμμετοχή στις πάσης φύσεως εκδηλώσεις του Σωματείου ή σε οποιοδήποτε χώρο όπου πραγματοποιείται οποιαδήποτε εκδήλωση ή δραστηριότητα του Σωματείου επί τρείς μήνες.

β) Η αποβολή ως ένα έτος.

γ) Η οριστική αποβολή/διαγραφή από το Σωματείο.

δ) Η αποβολή από τη διοίκηση.

 1. Όλες οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία επικυρώνεται από την πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Οι πειθαρχικές ποινές κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιβάλλονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται έκτακτα για αυτόν τον σκοπό εντός ενός μήνα από τη σχετική καταγγελία, η οποία πρέπει να έχει υπογραφεί από πέντε Μέλη του Σωματείου και αποφασίζει όπως παραπάνω. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται για αυτόν τον σκοπό από τον Πρόεδρο, αν όμως η καταγγελία βαρύνει τον Πρόεδρο, τότε από τον Αντιπρόεδρο ή τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για αποβολή /διαγραφή από το Σωματείο για πειθαρχικούς λόγους, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει την προσφυγή του άρθρου 88 του Α.Κ. εντός της προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση στο μέλος της απόφασης που αφορά τη διαγραφή, κατά τη διάρκεια της οποίας (προθεσμίας) αναστέλλεται η επέλευση των συνεπειών της αποβολής. Για αυτόν τον λόγο τα αποτελέσματα της απόφασης αρχίζουν από την παρέλευση των δύο μηνών από τη γνωστοποίηση, ενώ αν ασκηθεί στο μεσοδιάστημα προσφυγή τα αποτελέσματα αρχίζουν από την αποβολή μόνο μετά την απόρριψη της προσφυγής.
 4. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται ύστερα από δύο (2) έτη από την ημέρα κατά την οποία διαπράχθηκαν.
 5. Πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί και το ποινικό αδίκημα και δεν παραγράφεται πριν από την παρέλευση του απαιτούμενου χρόνου για την παραγραφή του ποινικού αδικήματος.

 

Άρθρο 19

Τροποποίηση Καταστατικού-Διάλυση Σωματείου

 1. Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία πρέπει να παρίσταται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2), πλέον ενός, μελών και με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.
 2. Η διάλυση το Σωματείου μπορεί να αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται ειδικά για αυτόν τον σκοπό και στην οποία πρέπει να παρίσταται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2), πλέον ενός, μελών και με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.
 3. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τύχη της περιουσίας του Σωματείου, η οποία σε καμία περίπτωση δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του Σωματείου.