Μέλη

Τα μέλη της λέσχης διακρίνονται σε ιδρυτικά, τακτικά και συνδεδεμένα:

Ιδρυτικά Μέλη είναι τα μέλη που αναφέρονται στο αρχικό καταστατικό και απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών, εξομοιούμενα με αυτά, ως την πρώτη, μετά τη συγκρότηση σε σώμα του σωματείου, Τακτική Γενική Συνέλευση.

Τακτικά Μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, εφόσον πληρούν τις ετήσιες προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης brevets που ορίζει κάθε αρχή του έτους η Τακτική Γενική Συνέλευση.

Συνδεδεμένα Μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα που δεν πληρούν ή έπαυσαν να πληρούν τις ετήσιες προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης brevets που ορίζει κάθε αρχή του έτους η Τακτική Γενική Συνέλευση. Απολαμβάνουν τα ίδια ωφελήματα με τα τακτικά μέλη, αλλά στερούνται του δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

Τα συνδεδεμένα μέλη που πλέον καλύπτουν τις ετήσιες προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης brevets, δίχως άλλη προϋπόθεση, μετατάσσονται σε τακτικά μέλη, το αμέσως επόμενο έτος της κάλυψης. 
Τακτικά μέλη που παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης brevets, δίχως άλλη προϋπόθεση, μετατάσσονται σε συνδεδεμένα μέλη, το αμέσως επόμενο έτος της μη κάλυψης.

Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου φυσικό πρόσωπο που έχει στερηθεί του δικαιώματος της ελευθερίας συνεταιρισμών ή ενώσεων προσώπων και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή η στέρηση.Σ

0

Ιδρυτικά μέλη

0

Τακτικά μέλη

0

Συνδεδεμένα μέλη